Artikel 1. Toepasselijkheid                                                                

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, zulks niettegenstaande enig andersluidend beding in de voorwaarden waarnaar de koper mocht verwijzen. Voor alle aankopen die rechtstreeks via de webshop op afstand worden ingegeven, gelden de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.
 2. Er kan uitsluitend worden afgeweken van deze voorwaarden voor B2B projecten indien en voor zover zulks uitdrukkelijk én schriftelijk is overeengekomen.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van goederen)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook. 

Artikel 2. Offertes

Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging aan onze zijde (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

Artikel 3. Prijzen

 1. Prijzen zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper door te rekenen.

Artikel 4 Leveringstermijnen & leveringen

 1. De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn enkel benaderend en kunnen bij overschrijding geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
 2. Tenzij de koper zelf voor een expediteur zorgt, worden de goederen verzonden op de naar ons oordeel gunstigste wijze, met behulp van door ons te kiezen expediteurs; het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval bij de koper.
 3. Het risico van de zaak gaat over op het ogenblik waarop deze wordt ter beschikking gesteld van de koper.
 4. De koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten van de geleverde goederen. Klachten van de koper die betrekking hebben op zichtbare gebreken moeten door de koper binnen de 5 werkdagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekend schrijven met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de gebreken.
 5. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betreffende gebreken in de door ons geleverde goederen, vervalt indien:
  1. de gebreken niet binnen de hiervoor gestelde termijn en/of niet op de hiervoor aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht ;
  2. de koper de goederen niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard of onderhouden of hij de goederen heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien ;
 • de goederen met betrekking tot dewelke een klacht is geuit door de koper verder wordt gebruikt ;

Artikel 5. Aansprakelijkheid & garantie

 1. De garantieverplichtingen van zaken geproduceerd door derden (zoals bvb. fabrikanten), gelden gedurende de termijnen vooropgesteld door deze derden.
 2. Elke garantieverplichting vervalt indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan goederen reparaties en/of wijzigingen uitvoert/laat uitvoeren.
 3. Behoudens onze eventuele verplichtingen volgend uit het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, zijn wij voor schade ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her)leveringen, vertraagde of ondeugdelijke levering, het uitblijven van levering van goederen of deze goederen zélf, nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij in geval van bewezen opzettelijke fout aan onze zijde. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen.
 4. Om beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Elk gebrek moet binnen 14 dagen na vaststelling ervan gemeld worden aan LEDsky. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 5. De beslissing of een artikel al dan niet onder garantie valt, ligt steeds bij de fabrikant of de leverancier van dit artikel. Het artikel (of door de klant ingevuld retourdocument) wordt aldus naar de fabrikant of leverancier gestuurd, deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt en meedelen waarom die beslissing genomen is. LEDsky kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor deze beslissing.
 6. De garantie geldt enkel voor de levering van de producten en geenszins voor de installatie ervan. Dat wil zeggen dat LEDsky de vervangproducten zal leveren, conform de eerste levering. De ondernemer zal geenszins de montage, demontage of installatie van de producten (defecte of vervanging) op zich nemen of laten uitvoeren op zijn kosten.
 7. LEDsky is niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit door haar verstrekte adviezen of projectbegeleiding. In geen geval kan enige aansprakelijkheid meer bedragen dan het gefactureerde en betaalde bedrag.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot op het moment van volledige betaling.
 2. Wij zijn ten allen tijde gerechtigd om de goederen die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar in eigendom aan ons toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij geredelijk kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient contant te geschieden in Euro’s, zonder enige aftrek of korting, op onze zetel of door overmaking op onze bankrekening.
 2. Ingeval van laattijdige betaling is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% verschuldigd, met een minimum van € 100,00, alsook een moratoire interest van 10% per jaar. De koper is eveneens gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen kosten van advocaat, deurwaarders en incassobureaus, indien deze kosten hoger zouden zijn dan de in dit lid vermelde schadevergoeding vermeerderd met de rente.
 3. Tevens kunnen wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper opschorten. In dit geval zijn wij tevens gerechtigd om ofwel voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling van de koper te eisen, ofwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper de verplichting tot teruggave van de geleverde goederen rust.

Artikel 8. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten onze wil of macht om, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst door ons niet kan worden gevergd. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 10. Bevoegde rechtbank

Alle geschillen van welke aard ook kunnen uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen.